Algemene verkoopsvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden

1. De reservatie van een groepsbezoek kan méér dan 7 dagen voor de bezoeksdatum geannuleerd worden. Indien het groepsbezoek op minder dan 7 dagen voor de bezoeksdatum geannuleerd wordt, of als de groep niet komt opdagen op de gereserveerde datum, zal een bedrag van 25% van het totaalbedrag voor het groepsbezoek verschuldigd zijn, behoudens aangetoonde overmacht. Van deze voorwaarde kan enkel worden afgeweken via een overeenkomst afgesloten met Plopsa.

2. De aankoop van een abonnement via domiciliëring, kan enkel opgezegd worden per aangetekend schrijven en ten laatste één maand voor het einde van de looptijd van het abonnement. Zoniet zullen de domiciliëring en het abonnement stilzwijgend verlengd worden voor éénzelfde periode en dezelfde opzegmogelijkheid.

3. Bij de aankoop van tickets op datum via de webshop is het herroepingsrecht niet van toepassing en worden deze tickets niet terugbetaald.

4. Kredietkaarten worden meteen na de betaling gedebiteerd.

5. Bij het afrekenen van een Plopsa-abonnement via domiciliëring heeft de Klant de optie om zijn debet- of creditcardgegevens op te slaan in zijn Plopsa-klantenaccount bij Twikey. Bij de keuze optie 'creditcard' worden de kaartgegevens opgeslagen op de beveiligde servers van de betalingsprovider MultiSafepay namens Plopsa. De Klant machtigt MultiSafepay hierbij om diens kredietkaartgegevens te verzamelen en op te slaan. Indien de Klant de debet- of creditcardgegevens uit diens account wil verwijderen, kan deze bijvoorbeeld inloggen op diens Plopsa-klantenaccount bij Twikey, naar Betalingsdetails gaan en de opgeslagen kaart verwijderen.

6. Eigen aankoopvoorwaarden van de Klant kunnen niet aan Plopsa nv, Studio Plopsa nv, Plopsa Village nv, Plopsa Hotel nv, Plopsa srl, Plopsa bv, Plopsaqua Hannut-Landen srl, Plopsa Station Antwerp nv, Cookayak s.a., Holiday Park GmbH en Betrieb Für Freizeitgestaltung GmbH & Co KG tegengesteld worden. Elk afwijking van de onderhavige algemene voorwaarden dient schriftelijk bedongen te worden.

7. De goederen of diensten worden gefactureerd in de mate van hun levering, ook indien deze slechts gedeeltelijk is.

8. Bij opmaak van een factuur voor een bedrag kleiner dan 50 euro wordt er een administratiekost van 5 euro aangerekend.

9. Elk protest van de factuur moet binnen de acht dagen na ontvangst aangetekend verzonden worden. Dit protest dient omstandig en gemotiveerd te zijn.

10. Alle facturen dienen binnen de acht dagen na factuurdatum betaald te worden op één van de vermelde bankrekeningen.

11. De niet-betaling van de factuur op de vervaldag heeft de opeisbaarheid van alle schuldvorderingen tot gevolg.

12. Bij niet-betaling van de factuur op de vervaldag, wordt een eerste herinneringsbrief verstuurd. Na het verstrijken van een termijn van veertien dagen, is een verwijlinterest van 10,5% per jaar verschuldigd en een forfaitaire schadevergoeding van: 20 euro indien het verschuldigde bedrag minder dan of 150 euro bedraagt; 30 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500 euro indien het verschuldigde bedrag tussen de 150,01 en 500 euro bedraagt; 65 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf hoger dan 500 euro en met een maximum van 2.000 euro indien het verschuldigde bedrag meer dan 500 euro bedraagt. Vanaf de tweede herinneringsbrief wordt een bijkomende administratieve kost van 7,50 euro aangerekend, vermeerderd met de op het ogenblik van de verzending geldende portokosten. Gedeeltelijke betalingen worden eerst aangerekend op de verschuldigde schadevergoeding en de vervallen verwijlintresten.

13. Het Belgisch recht is van toepassing en in geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van West-Vlaanderen, afdeling Veurne bevoegd.