Ogólne warunki sprzedaży

1. Pomiędzy stronami wszystkie ceny i wszelkie zniżki są potwierdzone na piśmie.

2. Rezerwacja wizyty grupowej może zostać anulowana nie później niż 7 dni przed datą tejże wizyty. Jeśli klient odwoła wizytę grupy nie wcześniej niż 7 dni przed datą wizyty lub nie pojawi się w dniu wizyty, zostanie obciążony kwotą 25% całkowitej kwoty za wizytę grupy, chyba że klient może przedstawić okoliczności, uzasadniające jego nieobecność. Warunek ten nie ma zastosowania do "rent-a-park" lub w przypadkach, gdy klient zawarł pisemną umowę o współpracy z Kownaty Park.

3. Wszelkie uwagi/niezgodności dotyczące faktury za dostarczone towary lub świadczone usługi muszą być zgłoszone listem poleconym, najpóźniej w ciągu ośmiu dni od daty otrzymania faktury, odnośnie dostawy towarów lub świadczonych usług. Wszelkie ewentualne skargi muszą być odpowiednio umotywowane.

4. Towary lub świadczone usługi będą fakturowane na podstawie zakresu/stopnia ich dostawy, nawet jeśli jest ona tylko częściowa.

5. O ile nie uzgodniono innych warunków na piśmie, wszystkie faktury są bezpośrednio wypłacane. Oznacza to, że kwoty na fakturze muszą zostać wpłacone w ciągu ośmiu dni od daty faktury na jedno z kont bankowych wymienionych na fakturze.

6. Klient określa swój termin płatności, co nie wymaga powiadomienia jego o zwłoce. Brak zapłaty faktury w przewidzianym terminie, skutkuje warunkami wymagalności płatności włącznie ze skutkami windykacji tych roszczeń.

7. W przypadku niezapłacenia faktury w wymaganym terminie, należne są odsetki za zwłokę w wysokości 12 % rocznie i bez konieczności formalnego zawiadomienia o zwłoce tej płatności. Kwota faktury zostanie również powiększona o 15 % kwoty niezapłaconej faktury, przy czym minimalna kwota 266 zł, z tytułu konwencjonalnego lub ryczałtowego odszkodowania. Ponadto pobierana będzie dodatkowa opłata administracyjna w wysokości 22 PLN za wysłane upomnienie i 43 PLN za list polecony.

8. W przypadku konieczności wystawienia faktury na kwotę mniejszą niż 215 zł zostanie pobrana opłata administracyjna w wysokości 22 zł.

9. Własne warunki zakupu klienta nie mogą być sprzeczne z warunkami Kownaty Park I Sp. z o.o. Wszelkie odstępstwa od niniejszych ogólnych warunków wymagają formy pisemnej.

W przypadku sporów właściwe są wyłącznie sądy na terenie miejsca siedziby administracyjnej Kownaty Park I Sp. z o.o. i ma zastosowanie prawo miejsca, w którym znajduje się siedziba administracyjna klienta.